MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT ...

2018-3-9 · 2. Khái niệm về phát triển du lịch bền vững Xu thế phát triển du lịch thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang đứng trước sự bắt buộc phải sử dụng có trách nhiệm các nguồn lực của mình, đặc biệt là nguồn tài nguyên tự nhiên và nhân văn.

(PDF) Những vấn đề lý luận về phát triển bền vững và kinh tế ...

2018-6-20 · Những vấn đề lý luận về phát triển bền vững và kinh tế xanh ở Việt Nam June 2018 VNU Journal of Science Policy and Management Studies 34(2)

Phát triển bền vững là gì? Tiêu chí của phát triển bền vững

Tuy nhiên, khái niệm phát triển bền vững đã được phổ biến rộng rãi vào năm 1987 bởi Ủy ban thế giới về môi trường và phát triển (WCED – World Commission on Environment and Development) còn được biết đến là Ủy ban Brundtland.

Phát triển bền vững là gì ? Quy định pháp luật về phát triển ...

2016-12-17 · Khái niệm về phát triển bền vững. Phát triển bền vững là một khái niệm mới nhằm định nghĩa một sự phát triển về mọi mặt trong xã hội hiện tại mà vẫn phải bảo đảm sự tiếp tục phát triển trong tương lai xa. Khái niệm này hiện …

Khái niệm phát triển bền vững

Theo Tổ chức ngân hàng phát triển Châu Á (ADB): "Phát triển bền vững là một loại hình phát triển mới, lồng ghép quá trình sản xuất với bảo tồn tài nguyên và nâng cao chất lượng môi …

Khái niệm phát triển bền vững

2016-4-22 · Hình 1. 2: Mô hình phát triển bền vững kiểu tam giác Mô hình 1.1 và mô hình 1.2 được sử dụng rộng rãi trong các ấn phẩm về phát triển bền vững thời gian gần đây, chúng có …

Phát triển bền vững là gì ? Quy định pháp luật về phát triển ...

1. Khái niệm phát triển bền vững Phát triển bền vững là phát triển đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng các nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội và ...

Khái niệm về phát triển bền vững

2016-12-17 · Khái niệm về phát triển bền vững. Phát triển bền vững là một khái niệm mới nhằm định nghĩa một sự phát triển về mọi mặt trong xã hội hiện tại mà vẫn phải bảo đảm sự tiếp tục phát triển trong tương lai xa. Khái niệm này hiện …

Phát triển bền vững ở Việt Nam: Tiêu chí đánh giá và định ...

2016-12-10 · Thứ hai, phát triển bền vững về xã hội được đánh giá bằng các tiêu chí, như HDI, hệ số bình đẳng thu nhập, các chỉ tiêu về giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội, hưởng thụ văn hóa. Ngoài ra, bền vững về xã hội là sự bảo đảm đời sống xã hội hài hòa; có sự bình đẳng giữa các giai tầng trong xã hội ...

Phát triển bền vững doanh nghiệp (Business sustainable ...

2019-10-11 · Phát triển bền vững doanh nghiệp Khái niệm Phát triển bền vững doanh nghiệp trong tiếng Anh được gọi là Business sustainable development. - Đối với doanh nghiệp kinh doanh, phát triển bền vững có nghĩa là áp dụng các chiến lược và hoạt động kinh doanh đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và các bên liên quan ở hiện ...

Những ngành học phát triển bền vững tại New Zealand

2019-11-26 · Đào tạo ngành học phát triển bền vững là một trong những nội dung chiến lược của nền giáo dục New Zealand. New Zealand mở ra các chương trình đào tạo về phát triển bền vững nhằm tạo ra giá trị lâu dài cho xã hội, không ảnh hưởng đến môi trường. Ngành học bền ...

Những khái niệm cơ bản về môi trường và phát triển bền ...

2007-11-22 · Khái niệm về phát triển bền vững: * Năm 1987, Uỷ ban Môi trường và Phát triển của Liên hợp quốc đã đưa ra khái niệm phát triển bền vững: "Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm đáp ứng những nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại tới khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai".

Bài tiểu luận về phát triển Du Lịch bền vững

Khái niệm về du lịch bền vững : 1.1 Khái niệm về du lịch bền vững : Để quản lí và phát triển du lịch bền vững một cách hiệu quả thì việc hiểu rõ bản chất của nó là gì là điều rất quan trọng. Tuy nhiên, để tìm đợc một định nghĩa chính xác về du lịch bền ...

Phát triển bền vững là gì?

2022-5-25 · Phát triển bền vững là khái niệm nhằm chỉ sự phát triển về mọi mặt trong xã hội hiện tại, đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại mà vẫn khổng làm tổn hại, vẫn đảm bảo sự tiếp tục phát triển, vẫn đáp ứng các nhu cầu đó trong tương lai xa và hiện là mục tiêu hướng tới của nhiều quốc gia trên ...

Phát triển bền vững BÀI 3

2018-9-12 · Khái niệm chung về phát triển bền vững Để duy trì sự sống của bản thân và tiếp tục sự phát triển của nòi giống, ngay từ thời kỳ nguyên thuỷ của lịch sử nhân loại, con người đã có những hoạt động khai

Phát triển bền vững ở Việt Nam: Tiêu chí đánh giá và định ...

Tỷ lệ che phủ rừng đạt 44 - 45%. Hầu hết các hộ dân có điện. Điểm mới trong cách tiếp cận về phát triển bền vững giai đoạn 2020-2030 là phát triển nhanh để duy trì ổn định, nhằm tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Phát triển nhanh dựa trên sự thúc đẩy mạnh ...

Khái niệm về bệnh

Cuối cùng, nhận rõ bệnh làm giảm khả năng lao động là một nguyên lý cơ bản cho việc phòng và chữa bệnh. bệnh không những làm giảm khả năng lao động của một con người mà còn có thể của cả một tập thể người. Cho nên công tác phòng bệnh phải đặc biệt chú ý tới ...

Phát triển không bền vững (Unsustainable development) là ...

2020-6-2 · Khái niệm. Phát triển không bền vững trong tiếng Anh được gọi là Unsustainable development. Phát triển không bền vững là sự phát triển không quan tâm đến môi trường, kích thích tiêu thụ quá mức và khai thác tài nguyên quá mức.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN CỦA ...

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN CỦA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG . × Close Log In Log in with Facebook Log in with Google or Email Password Remember me on this computer or reset password Enter the email address you signed up with and ...

Phát triển đô thị bền vững ở Việt Nam: Khái niệm và ứng dụng

Ứng dụng phương pháp quy hoạch chiến lược phát triển đô thị bền vững hợp nhất phù hợp với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: "Về việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam) số 153/2004/QĐ/TTg ...

Khái niệm Phát triển đô thị bền vững | cefurds

2019-6-19 · Trong trào lưu của tư tưởng phát triển bền vững, và với mục tiêu trên, các nhà khoa học áp dụng tư tưởng phát triển bền vững vào lĩnh vực phát triển đô thị. Khái niệm về phát triển bền vững đầu tiên được đề cập vào năm1987 trong báo cáo của Ủy ban Môi

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững

2021-6-17 · Hậu quả của tăng trưởng đối với phát triển bền vững 1. Khái niệm tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế Ngày nay các quốc gia độc lập, có chủ quyền đều đề ra những mục tiêu phấn đấu cho sự tiến bộ của quốc gia mình. Tuy có những khía cạnh ...

Khái niệm về phát triển bền vững

2017-10-29 · Khái niệm về phát triển bền vững Từ những thập niên 70, 80 của thế kỷ trước, khi tăng trưởng kinh tế của nhiều nước trên thế giới đã đạt được tốc độ khá cao, người ta đã bắt …

Tổng quan về vấn đề nghiên cứu về phát triển bền vững

2016-4-20 · Vấn đề phát triển bền vững đã được nghiên cứu, phát triển trong một số công trình nghiên cứu trong và ngoài nước: 1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới về phát triển bền vững. …

Phát triển bền vững là gì? Tiêu chí của phát triển bền vững

Tuy nhiên, khái niệm phát triển bền vững đã được phổ biến rộng rãi vào năm 1987 bởi Ủy ban thế giới về môi trường và phát triển (WCED – World Commission on Environment and …

Ngành sản xuất lúa gạo Việt Nam

1. Cơ sở pháp lý về phát triển bền vững ngành lúa gạo: Hiện nay với thực tế là sản xuất lúa gạo thường cho thu nhập thấp, nông dân. trồng lúa nghèo, giá trị thu nhập trên 1 ha thường thấp hơn so với các cây trồng khác, giá cả không ổn định phụ thuộc vào biến ...

Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững

Khái niệm chung về quản lý môi trường. .. 100 Trong trường hợp hiệu quả tốt nhất, mức đạt được của mỗi yếu tố là 20. Tác động môi trường xấu sẽ làm giảm tỷ trọng các tham số môi trường cho đến 0. Tổng tỷ trọng thực tế cho phép sự bền vững của mỗi ...

Khái niệm phát triển và phát triển bền vững

2019-8-19 · Nội hàm về phát triển bền vững được tái khẳng định ở Hội nghị Rio – 92 và được bổ sung, hoàn chỉnh tại Hội nghị Johannesburg – 2002: " Phát triển bền vững là quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa …

Phát triển bền vững ở Việt Nam: Tiêu chí đánh giá và định ...

2016-12-10 · Phát triển bền vững ở Việt Nam: Tiêu chí đánh giá và định hướng phát triển. PGS., TS. Phạm Thị Thanh Bình, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới. Phát triển bền vững là một phương thức phát triển tổng hợp đa ngành, liên ngành, thành chương trình hành động với nhiều ...

Khái niệm phát triển bền vững: Một góc nhìn khác

2021-5-22 · Bài viết phân tích về khái niệm phát triển bền vững với 3 trụ cột cơ bản: Tăng trưởng kinh tế bền vững; thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội; khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm …

Phát triển nông nghiệp bền vững là gì? Đặc trưng & tiêu chí ...

2021-12-22 · 3. Tiêu chí nhìn nhận tính bền vững 3.1. Tiêu chí nhìn nhận tăng trưởng bền vững Tiêu chí về tăng trưởng bền vững được đưa ra với sự đồng thuận cao của những vương quốc trên quốc tế, đó là : " Phát triển bền vững là quy trình có sự phối hợp ngặt nghèo, hài hòa và hợp lý và hai hoà giữa 3 mặt ...

Phát triển bền vững là gì? nguyên tắc phát triển bền vững …

3.2. Phát triển bền vững đảm bảo tính bền vững về xã hội. Tính bền vững được thể hiện ở việc đảm bảo về sức khỏe, dinh dưỡng, học vấn, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo công bằng xã hội và tạo cơ hội để mọi thành viên trong xã hội đều được bình đẳng ...

Phát triển bền vững là gì? Các mục tiêu phát triển bền vững …

Khái niệm phát triển bền vững lần đầu tiên xuất hiện vào những năm 1960 khi các nhà môi trường bắt đầu tranh luận về tác động của tăng trưởng kinh tế đối với môi trường. Kể từ đó, khái niệm này luôn được đề cập trên các phương tiện truyền …

Ngành là gì ? Phân biệt khái niệm ngành, nghề, lĩnh vực

2021-5-15 · Sự ngành trong đời sống xã hội là hiện tượng tất yếu khách quan, nó phản ánh những nhu cầu và động đa dạng cũng như sự phân công, phối hợp của con người trong quá trình lao động xã hội. Ngành là khái niệm trong lĩnh vực kinh tế xã hội. Xã hội càng phát triển, sự ...

Phát triển bền vững ở Việt Nam: Tiêu chí đánh giá và định ...

2020-9-30 · Phát triển bền vững ở Việt Nam: Tiêu chí đánh giá và định hướng phát triển. Phát triển bền vững là một phương thức phát triển tổng hợp đa ngành, liên ngành, thành chương …

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: Nguồn gốc và khái niệm

2020-9-4 · Thứ nhất, tôi sẽ trình bày một cách ngắn gọn khái niệm phát triển bền vững, như đã được nêu ra ban đầu trong báo cáo Brundtland1. Sau đó tôi sẽ xem xét lịch sử và nguồn gốc của khái niệm phong phú và mơ hồ này. Trong phần thứ ba, tôi sẽ cố gắng chỉ ra rằng khái ...

Vai trò của Tuyển khoáng trong phát triển bền vững ngành ...

2021-5-27 · Vai trò của Tuyển khoáng trong phát triển bền vững ngành công nghiệp Mỏ. Công nghiệp Mỏ bao gồm khai thác, chế biến khoáng sản (trong đó có tuyển làm giàu khoáng sản) là ngành công nghiệp quan trọng, sản xuất ra nguyên liệu …

Copyright © All rights reserved | Sitemap